ผู้บังคับบัญชา

พลตำรวจตรี ถาวร แสงฤทธิ์

 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

พันตำรวจเอก สันทัด วินสน

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

พันตำรวจเอก อรุณ กุลสิรวิชย์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

พันตำรวจเอก อาคม บัวทอง

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 

พันตำรวจเอก ภาสกร ภักดีวานิช

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

                               พันตำรวจเอกสุตรีธา  อ่อนสด

                              รองผู้บังคับการตำรววจภูธรจังหวัดตรัง

                                                                                                                                        พันตำรวจเอกสิทธินันท์ สังฆพันธ์ุ

รองผู้บังคับการตำรววจภูธรจังหวัดตรัง