วิสัยทัศน์ (Vision)


“ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เป็นเลิศในการป้องกันอาชญากรรม 
มีธรรมาภิบาล  บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  เป็นที่รัก  ศรัทธา
และเป็นที่พึ่งของประชาชน ” 
พันธกิจ (Mission)

 

 
ยุทธศาสตร์