วิสัยทัศน์

      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง)


🍒🍒วิสัยทัศน์ 🍒🍒

เป็นองค์กรบังคับใช้กฏหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศัทธา

🍒🍒 ค่านิยม 🍒🍒

สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นะรรม (Overall Fairness)ประชาชนเป็นศูนย์กลาง(People Oriented)บริการด้วยใจ(Service Mind) : COPS

 🍒🍒วัฒนธรรมองค์กร🍒🍒

ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม

🍒🍒ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน🍒🍒
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

🍒🍒พันธกิจ🍒🍒
  1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และบรมวงศ์ษานุวงศ์
  2. บังคับใช้กฏหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
  3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

🍒🍒วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ🍒🍒

   เป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล