หน้าแรก

🎈🎈ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง🎈🎈


🌳🌳นโยบายการบริหารราชการ🌳🌳

 1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

 5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

 6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ


🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳📢📢 "New'' แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New'' ประกาศผลซื้อวัสดุชุดตรวจสารเสพติด

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳📢📢 "New''  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงผลผลิต/กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳📢📢 "New'' สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค 2562

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่องสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ส่งประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ติดตั้งห

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนฯ 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ2564 ttp://www.jaray.police.go.th/2014/cor.php 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เจตนารมย์ในการป้องกันการทุจริต(Trang ProvinciaL Police's aims for preventing corruption)เจตนารมย์  

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน(Subject honest intentions in the administration of Trang ProvinciaI Police)เจตจำนง 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new"ผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก.สภ.เขาวิเศษ

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประสัมพันธ์และจัดทำช่องทางแสดงความคิดเห็นของ ข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อร่างกฏหมาย พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว http://human.police.go.th/202102/540/ 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง บ้านพัก สภ.เขาวิเศษ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศเชิญชวน ป้อมตำรวจ สภ.หาดสำราญ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new"ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาก 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ เชิญชวน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยกา ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบ

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างฯ ที่ทำการ สภ.บ้านโคกยาง

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างฯ ที่ทำการ 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศแผนฯ ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่องประกวดาคา ราคากลาง+ขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม.

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New" ประกาศ ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 "New" ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และระบบบันทึกเสียงของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 

🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳 📢📢 ประกาศ ก่อสร้างแฟลตนาโยง  "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พัก(แฟลตฯ สภ.นาโยง),  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตฯ นาโยง

📢📢 ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลัง “new” https://drive.google.com/drive/folders/1Stu2VvNmt2_YCZM5PtGiVYbIWaJiH770?usp=sharing

📢📢 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา    กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน 

📢📢 การประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ''new''กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

   6.📢📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561  ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435    ประชาชนทั่วไป ทุกสาขา อาชีพ  ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้   ตามวันเวลาดังกล่าว  โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1  ฉบับ 3. รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว   จำนวน  2  รูป  🎶🎶📢📢 หมายเหตุ เรื่องการฝึกอบรม รปภ. วันที่ 4-7 ต.ค.61 ขอเลื่อนการฝึกโดยจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง📢📢


🌵🌵ภารกิจผู้บังคับบัญชา🌵🌵