หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง


นโยบายการบริหารราชการ

  1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

  3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

  4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

  5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

  6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดตรัง   “new” เจตนารมณ์ 

  2. ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดตรัง   “new”   เจตจำนง

ภารกิจผู้บังคับบัญชา