หน้าแรก

🎈🎈ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง🎈🎈


🌳🌳นโยบายการบริหารราชการ🌳🌳

 1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
 5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
 6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ
🌳🌳ข่าวประชาสัมพันธ์🌳🌳

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
                  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างฯ ที่ทำการ สภ.บ้านโคกยาง

📢📢 "New"ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   
                  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างฯ ที่ทำการ 

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ประกาศแผนฯ
                  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคา
                  ราคากลาง+ขอบเขตของงาน-โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง "new" ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

📢📢 "New" ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม.

📢📢 "New" ประกาศ ประกาศ ภ.จว.ตรัง แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซม

📢📢 "New" ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และระบบบันทึกเสียงของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191

📢📢 ประกาศ ก่อสร้างแฟลตนาโยง  "new" ประกาศ ภ.จว.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พัก(แฟลตฯ สภ.นาโยง),  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตฯ นาโยง
📢📢 ประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลัง “new” https://drive.google.com/drive/folders/1Stu2VvNmt2_YCZM5PtGiVYbIWaJiH770?usp=sharing
📢📢 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา    กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน 
📢📢 การประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย  ''new''กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
📢📢 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดตรัง"new"เจตนารมย์ในการป้องกันการทุจริต''new''เจตนารมย์ในการป้องกันการทุจริต(Trang ProvinciaL Police's aims for preventing corruption)   เจตนารมย์  
📢📢 ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดตรัง"new" เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน(Subject honest intentions in the administration of Trang ProvinciaI Police)  เจตจำนง 

   6.📢📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย  ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561  ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435   
ประชาชนทั่วไป ทุกสาขา อาชีพ  ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้   ตามวันเวลาดังกล่าว  โดยเตรียมเอกสารดังนี้
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
     2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1  ฉบับ
     3. รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว   จำนวน  2  รูป 
 🎶🎶📢📢 หมายเหตุ เรื่องการฝึกอบรม รปภ. วันที่ 4-7 ต.ค.61 ขอเลื่อนการฝึกโดยจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้ง📢📢


🌵🌵ภารกิจผู้บังคับบัญชา🌵🌵