หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

 

นโยบายการบริหารราชการ

  1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
  3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
  4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
  5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
  6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา